Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Plagiarism is not allowed. We encourage authors to submit studies with elements of originality, to avoid similarities without proper citation of the resources used, and to respect ethics in scientific research. All manuscripts will be checked with a plagiarism detection system before moving forward in the peer review process.The SARA Law Research Center has acquired the antiplagiat.ro system.
  Plagiatul nu este permis. Încurajăm autorii să trimită studii cu elemente de originalitate, să evite asemănările fără citarea adecvată a resurselor utilizate și să respecte etica în cercetarea științifică. Toate manuscrisele vor fi verificate cu un sistem de detectare a plagiatului înainte de a trece mai departe în procesul de evaluare inter pares. Centrul de Cercetare în Drept SARA a achiziționat sistemul antiplagiat.ro.
 • Open access. Open access enables the unrestricted sharing of academic information and helps advance knowledge around the world. Each work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
  Acces deschis. Accesul deschis permite partajarea nerestricționată a informațiilor academice și ajută la promovarea cunoștințelor în întreaga lume. Fiecare lucrare este licențiată sub licență internațională Creative Commons Atribuire-NonComercial 4.0.
 • We encourage the reference use of bibliographic resources with DOI indication, where possible.
  Acolo unde a fost posibil, au fost furnizate adrese URL pentru referințe. Încurajăm utilizarea de referință a resurselor bibliografice cu indicația DOI, acolo unde este posibil.
 • This manuscript has not been previously published, nor is it being submitted to another journal for review (or another explanation has been provided in the Comments to the Editor)
  Prezentul manuscris nu a fost publicat anterior, nici nu este trimis altei reviste spre examinare (sau o altă explicație a fost furnizată în Comentarii pentru editor).
 • The manuscript is a document file in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF format.
  Manuscrisul este fișier document în format OpenOffice, Microsoft Word, sau RTF.
 • Text is single-spaced; use 12-point font; use italic font for underlines (underlines are only supported for URLs); graphs, figures and tables are placed in the text, exceptionally they are placed at the end of the paper.
  Textul este spațiat la un rând; folosește un font de 12 puncte;folosește font cursiv pentru sublinieri (sublinierile sunt acceptate doar pentru adresele URL); graficele, figurile și tabelele sunt amplasate în text, în mod exceptional sunt plasate la finalul lucrării.
 • The text complies with the stylistic and bibliographic requirements presented in the Author's Guide.
  Textul respectă cerințele stilistice și bibliografice prezentate în Ghidul autorului.
 • For readers.Each published article is reviewed by two reviewers who may be members of the IJLSO board.
  The assignment of the article to the reviewer is done taking into account the specialization of the reviewer.
  Pentru cititori.Fiecare articol publicat este revizuit de doi evaluatori care pot fi membri ai consiliului IJLSO.
  Atribuirea articolului către recenzent se face ținând cont de specializarea recenzentului.
 • Review Policy. IJLSO includes articles that are reviewed by the journal's contributing specialists.
  The journal uses double-blind review starting in 2023 (neither authors nor reviewers know the identity of the other), with the 2021, 2022 issues being peer-reviewed in an open manner.
  Two reviewers from the journal's board and the editor-in-chief are involved in the review process of each manuscript, in stages.
  Stage I review by Editor-in-Chief. He will check the received manuscript and assess whether the content and the title of the manuscript fall within the declared IJLSO theme. The assumptions that will lead to a first decision of the editor-in-chief are the following:
  1. The manuscript falls within the IJLSO theme, in which case the editor-in-chief will assign reviewers from among the board members based on their expertise by sending invitations;
  2. The manuscript does not fit into the IJLSO theme, in which case the editor-in-chief will reject the manuscript.
  The Editor-in-Chief will assign reviewers who are not from the same institution as the authors.
  Phase II review by reviewers. The editor-in-chief, after receiving the approval of the reviewers to take over the manuscript for its evaluation, will forward the manuscript to the reviewer. They will record their findings in a review form that can also be downloaded from the journal platform. The assessments made will lead to one of the following conclusions:
  1. acceptance of the article without changes;
  2. acceptance of the article with changes;
  3. rejection of the article.
  Stage III review by the Editor-in-Chief. After receiving two reviews, the editor-in-chief will issue the final decision which may be:
  1. admit the manuscript and include the article in a future issue of IJLSO;
  2. reject the manuscript without inclusion in the content of a future issue.
  Politica de revizuire. IJLSO cuprinde articole care sunt evaluate de către specialiștii colaboratori ai jurnalului.
  Jurnalul folosește evaluarea dublu-orb începând cu anul 2023 (nici autorii, nici recenzorii nu cunosc identitatea celuilat), cu mențiunea că numerele 2021, 2022 au fost revizuite prin grija membrilor bordului, în mod deschis.
  În procesul de revizuire a fiecărui manuscris sunt implicați doi recenzori din bordul jurnalului și editorul șef, în etape.
  Verificarea în etapa I de către editorul șef. Acesta va verifica manuscrisul primit și va aprecia daca conținutul și titlul manuscrisului se încadrează în tematica IJLSO, declarată. Ipotezele care vor duce la o primă decizie a editorului șef sunt următoarele:
  1. Manuscrisul se încadrează în tematica IJLSO, caz în care editorul șef va aloca recenzorii din randul membrilor bordului pe baza expertizei lor prin trimiterea invitațiilor;
  2. Manuscrisul nu se încadrează în tematica IJLSO, caz în care editorul șef va respinge manuscrisul.
  Editorul șef va aloca recenzorii care nu sunt din aceeași instituție cu autorii.
  Verificarea în etapa a II-a de către recenzori. Editorul șef, după ce primește acceptul recenzorilor de a prelua manuscrisul pentru evaluarea acestuia, va înainta manuscrisul spre recenzor. Aceștia vor consemna constatările în formularul de recenzie care poate fi descarcat și din platforma jurnalului. Aprecierile făcute vor conduce la una dintre următoarele concluzii:
  1. acceptarea articolului fără modificări;
  2. acceptarea articolului cu modificări;
  3. respingerea articolului.
  Verificarea în etapa a III-a de către editorul șef. După primirea a două recenzii, editorul șef va emite decizia finală care poate fi:
  1. admite manuscrisul și încadrează articolul în cuprinsul unui număr viitor al IJLSO;
  2. respinge manuscrisul fără încadrare în cuprinsul unui număr viitor.

 • The author's objection. The author dissatisfied with the first decision and/or the final decision can file an appeal explaining/contributing to the clarification of the recommendations made by the reviewer.
  Contestatia autorului. Autorul nemultumit de prima decizie sau/și decizia finală poate depune o contestatie prin care explică/contribuie la clarificarea recomandarilor formulate de către recenzor.
 •  Author's guarantee. The manuscript does not contain any abusive, defamatory, obscene, illegal content.
  Garantia autorului. Manuscrisul nu conține nimic abuziv, defăimător, obscen, conținut ilegal.
 • Timelines in the review process. The Editor-in-Chief aims for the first decision following review by the reviewers to be made within 30 days of receipt of the manuscript.
  Subsequent decisions regarding the duration will also depend on the author's reaction, in the sense of making the changes requested by the reviewers within the period recommended by the editor of 14 days from the date of receipt of the communication of the first decision, if it is necessary to make changes.
  Depending on the recommendations of the reviewers, the editor-in-chief will make the decision to be included in the content of a new issue, at which point the article will be sent for publication and will be made visible in the content of the future issue posted on the website, in the process of finalizing the full issue , with a deadline of December 30/calendar year.
  The period in which an article will be published is three months, the interval between the date of receipt of the manuscript and the date of publication on the website. Exceptions may exist for objective reasons, for example: the unavailability of the authors for medical reasons or other reasons that they communicate to the editor-in-chief, the delay of a reviewer by no more than three days before the accepted deadline when expressing the acceptance to review the article or other situations in which no bad faith in time management can be retained.
  Termene în procesul de revizuire. Editorul șef își propune ca prima decizie în urma evaluării de către recenzori să fie luată într-un termen de 30 de zile de la primirea manuscrisului.
  Deciziile ulterioare raportat la durată vor depinde și de reacția autorului, în sensul realizării modificărilor solicitate de recenzori în temenul recomandat de către editor de 14 zile de la data primirii comunicării primei decizii, dacă este cazul să realizeze modificări.
  În funcție de recomandările recenzorilor editorul șef va lua decizia de a fi încadrat în cuprinsul unui nou număr, moment în care se va trimite spre publicare articolul care va fi făcut vizibil în cuprinsul numărului viitor postat pe site, în proces de definitivare a numărului integral, cu termen limita 30 decembrie/an calendaristic.
  Temenul în care se va publica un articol este de trei luni, interval cuprins între data primirii manuscrisului și cel al publicării pe site. Excepții pot există din motive obiective, de exemplu: indisponibilitea autorilor din motive medicale sau alte motive pe care le comunica editorului șef, intârzierea unui recenzor cu cel mult trei zile fața de termenul acceptat odată cu exprimarea acceptului de a recenza articolul ori alte situații în care nu se poate reține rea credință în managementul timpului.

Author Guidelines

 Nr 1/2023 IJLSO va include articole prin care autorii vor cerceta subiecte care pot fi incluse în secțiunile revistei.

Sectiunea: Drept

 1. Gândire abstractă și experiență concretă în teoria juridică (post)modernă;
 2. Administrația în slujba cetățenilor;
 3. Generarea de experți juridici pentru umanitate;
 4. Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei în timpul procedurilor judiciare – ca expresie a conceptului de securitate publică;
 5. Siguranță personală. Capitalul social. Cadrul legal, resurse financiare și construcție instituțională eficientă;
 6. Educația cibernetică în contextul societății informaționale;
 7. Dreptul în carte și dreptul în practică în contextul dezvoltării durabile: educație juridică și aplicarea legii;
 8. Protecția și limitările drepturilor fundamentale în contextul legislativ actual;
 9. Protecția consumatorilor prin legislația națională și europeană în domeniul medicamentelor de uz uman și al dispozitivelor medicale.

Sectiunea: Ordinea sociala

 1. Reziliența minorităților naționale în contextul războiului din Ucraina;
 2. Analiza predictivă în psihologia comportamentală - aplicații în evaluarea poligrafului, evaluarea personalității și tendințele antisociale;
 3. Limitarea fenomenului de sărăcie și excluziune socială - optimizarea calității vieții;
 4. Importanța cunoașterii metodelor și mijloacelor tehnico-științifice aplicate în domeniul silviculturii - abordare în contextul siguranței publice;
 5. Profesionisti medicali. Securitate, încredere. 

                                  Titlul hârtiei* ( utilizați stilul: titlul hârtiei )

Autorul 1 , autorul 2 , autorul 3

Autor/i ( Autor 1 )               

linia 1 (de afiliere ): departament, numele organizației, acronime acceptabile

E-mail:      

ID ORCID ( identificator unic de autor ):                           

            ID-ul ORCID care arată:

- afiliere instituțională;

- domeniu de interes/specializare.

Abstract

Acest document electronic este un șablon „în direct” și definește deja componentele lucrării dumneavoastră [titlu, text, capete etc.] în foaia de stil. *CRITIC: Nu utilizați simboluri, caractere speciale sau matematică în titlul lucrării sau rezumatul . (5-10 rânduri, TNR 12, cursiv)

Cuvinte cheie:  justiție, drept penal, ordine socială, criminalistică (maximum 5 cuvinte cheie, TNR 12, cursiv)

Introducere ( Titlul 1 )

Acest șablon, modificat în MS Office 365 Word și salvat ca „Document Word *DOCX” pentru computer, oferă autorilor majoritatea specificațiilor de formatare necesare pentru pregătirea versiunilor electronice ale lucrărilor lor. Toate componentele standard ale hârtiei au fost specificate din trei motive: (1) ușurința de utilizare la formatarea hârtiei individuale, (2) conformitatea automată cu cerințele electronice care facilitează producția concomitentă sau ulterioară a produselor electronice și (3) „conformitatea stilului pe tot parcursul lucrările unei conferințe. Marginile, lățimile coloanelor, spația dintre linii și stilurile de tip sunt încorporate. ” ( Iancu, 2020 , p.330 ).

                                                                                  I. Secţia nr . 1 ( Titlul 1 )

I.1 Subsecțiunea nr . 1 (Titlul 2)

Mai întâi, confirmați că aveți șablonul corect pentru dimensiunea hârtiei. Acest șablon a fost adaptat pentru ieșire pe hârtie de dimensiune A4. “ ( Iancu, 2019 , p.50 ).

I.2 Subsecțiunea nr . 2 (Titlul 2)

Șablonul este folosit pentru a formata hârtia și a stila textul. Toate marginile, lățimile coloanelor, spațiile de linii și fonturile de text sunt prescrise; vă rog să nu le modificați.

                                                                                 II. Sectiunea nr . 2 ( Titlul 1 )

Înainte de a începe să formatați lucrarea, mai întâi scrieți și salvați conținutul ca fișier text separat. Nu utilizați file rigide și limitați utilizarea returnărilor dure la o singură retur la sfârșitul unui paragraf. Nu adăugați niciun fel de paginare oriunde în hârtie. Nu numerotați capetele de text - șablonul va face asta pentru dvs.

II.1 Subsecțiunea nr . 1 (Titlul 2)

Definiți abrevierile și acronimele prima dată când sunt utilizate în text, chiar și după ce au fost definite în rezumat. Abrevieri precum IEEE, SI, MKS, CGS, sc, dc și rms nu trebuie definite. Nu folosiți abrevieri în titlu sau capete decât dacă acestea sunt inevitabile.

II.2 Subsecțiunea nr . 2 (Titlul 2)

Lorem Ipsum,…

II.3 Subsecțiunea nr . 3 (Titlul 2)

Lorem Ipsum,…

Concluzii

După ce editarea textului a fost finalizată, lucrarea este gata pentru șablon. Duplicați fișierul șablon utilizând comanda Salvare ca și utilizați convenția de denumire prescrisă de conferința dumneavoastră pentru numele lucrării dumneavoastră. În acest fișier nou creat, evidențiați tot conținutul și importați fișierul text pregătit. Acum sunteți gata să vă modelați hârtia; utilizați fereastra de derulare în jos din stânga barei de instrumente Formatare MS Word.

Bibliografie

Citările în text se vor face prin menționarea între paranteze ( Numele autorului, anul publicării, paginile ). În cazul în care autorii sunt citați de mai multe ori după paranteze se vor scrie „a”, „b” .. simbol aferent lucrării din Bibliografie ( Nume, anul a, b... , p. _) * .

Bădulescu, D., Bădulescu, A., Simuţ, R., Bac, D., Iancu, EA, Iancu N., Exploring environment Kuznets curve. O investigație privind economiile UE , dezvoltarea tehnologică și economică a economiei, volumul 26(1):1-20, 2019; DOI: https://doi.org/10.3846/tede.2019.11261

Iancu, Elena-Ana, Aspecte teoretice și practice privind investigarea infracțiunii de mărturie mincinoasă în Revista de Drept din Atena , Vol. 6(4):323-338, 2020; DOI: https://doi.org/10.30958/ajl.6-4-1

IMPORTANT!

Adăugați la bibliografie, acolo unde este posibil, DOI

Plagiatul nu este permis. Toate articolele sunt verificate cu un sistem de detectare a similitudinii.

Articolele sunt revizuite de membrii consiliului în funcție de subiect.

Ii trimiti manuscrisul prin intermediul platformei, in submeniul pentru a trimite manuscrisul.

IJLSO este arhivată în Crossref, CEEOL.

Garantia autorului. Manuscrisul nu conține niciun conținut abuziv, defăimător, obscen, ilegal.

Nu este posibil să efectuați recenzii/publicări rapide contra cost.

##section.default.title##

##section.default.policy##

Law

Test

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.